Wood Stationery

wood stationery-new 

          เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ที่เน้นการออกแบบโดยเฉพาะ รูปแบบไม่ซ้ำใคร ผลิตและส่งออกไปขายหลายประเทศในแถบยุโรบ อเมริกา และญี่ปุ่น ของพรีเมี่ยมที่ทำจากไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงานประกอบด้วยกล่องวางนามบัตร กล่องไม้ใส่กระดาษบันทึก กล่องไม้ใส่ดินสอ กล่องใส่ปากกา กล่องเครื่องเขียนกล่องไม้เอนกประสงค์ กล่องวางนิตยสาร กล่องวางจดหมาย กล่องวางโทรศัพท์มือถือ ถาดไม้ใส่กระดาษนาฬิกาตั้งโต๊ะ ออกาไนเซอร์ กล่องใส่กระดาษโน้ต กล่องไม้ผสมผสานอะครีลิค แท่นเสียบปากกา งานไม้ประกอบหนังเทียม  บริการใส่โลโก้บริษัทและยิงเลเซอร์ข้อความ รับขั้นต่ำ 100 ชิ้น สำหรับของพรีเมี่ยม ของชำร่วยของขวัญ ของที่ระลึก ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
BX-AC-01 กล่องใส่นามบัตร(ไม้+อะครีลิค) BX-AC-02 กล่องใส่กระดาษโน้ต(ไม้+อะครีลิค)

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
BX-AC-04 กล่องใส่นามบัตร(ไม้+อะครีลิค)

  

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
BX-AC-05 กล่องใส่เครื่องเขียน(ไม้+อะครีลิค)

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
CSB-01 BB กล่องใส่นามบัตร CSB-02 BB กล่องใส่กระดาษโน้ต CSB-03 BB กล่องใส่กระดาษโน้ต

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
CSB-11 BB กล่องใส่เครื่องเขียน 3 ช่อง CSB-12 BB กล่องใส่เครื่องเขียน 4 ช่อง

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
S-42-new ปากกาไม้ในกล่องไม้หุ้มหนัง PU

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
S-43 แผ่นรองเขียนกรอบไม้หุ้มหนัง PU S-43 แผ่นรองเขียนกรอบไม้หุ้มหนัง PU
ขนาด 36x48 cm. ขนาด 36x48 cm.

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
S-44 ที่วางนามบัตรและกระดาษโน้ต S-44 ที่วางนามบัตรและกระดาษโน้ต

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
S-45 ที่วางดินสอและของใช้จุกจิก หุ้มหนัง PU S-46 กล่องไม้ใส่กระดาษโน้ต 10x10 ซม.พร้อมปฏิทินและใส่ดินสอ

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
S-48 กล่องไม้ใส่คลิปหนีบกระดาษ-(ติดแม่เหล็ก) S-49 กล่องไม้ใส่เครื่องเขียน

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
S-47 ที่วางนามบัตรและกระดาษโน้ต S-51 ชุดกล่องไม้ใ่เครื่องเขียน+นามบัตร+กระดาษโน้ต

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
TD-01B กล่องวางนามบัตร TD-01B กล่องวางนามบัตร

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
TD-02B กล่องใส่กระดาษโน้ต TD-02B กล่องใส่กระดาษโน้ต

 

ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน ทำจากไม้ วางนามบัตร กระดาษบันทึก กล่องเครื่องเขียน
TD-03B กล่องใส่เครื่องเขียน TD-03B กล่องใส่เครื่องเขียน